Privacyverklaring

Tennisvereniging De Leechkamp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tennisvereniging De Leechkamp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen of op korte termijn zullen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal toestemming vragen van herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen óf een gerechtvaardigd belang hebben. Denk bij een gerechtvaardigd belang bijvoorbeeld aan persvrijheid, direct marketing, promotie van de organisatie of beveiliging. Ook wedstrijdverslaggeving kan gemotiveerd onder het gerechtvaardigd belang vallen. TV De Leechkamp mag in dat geval foto’s en beelden van wedstrijden publiceren of uitzenden, ook als daarbij bijvoorbeeld toeschouwers herkenbaar in beeld komen.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers  
     
Onderzoeken of u lid kan worden   en   het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.VoornaamAchternaamAdres Geboortedatum TelefoonnummerE-mail adres  Uitvoering van de overeenkomstIndien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maandenNVT
LedenadministratieVoornaamAchternaamAdresTelefoonnummerE-mail adresBankgegevensBetaalgegevens  Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.BoekhouderAccountantBelastingdienst
Het verrichten en versturen van aankopenVoornaamAchternaamAdres TelefoonnummerE-mail adres(Kleding)maat BankgegevensBetaalgegevens  Uitvoering van de overeenkomst of toestemming van de betrokkeneGedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.ProducentVervoerder
Het publiceren van beeldmateriaal in nieuwsbrief of op de siteUiterlijke kenmerkenGerechtvaardigd belang of toestemming van de betrokkeneIn principe zo lang het materiaal op de website staat dan wel zo lang de toestemming niet is ingetrokken.NVT
(Inschrijving voor) deelname aan toernooien en andere evenementen die de vereniging organiseertVoornaam AchternaamE-mailadresOverige inschrijfgegevens  Uitvoering van de overeenkomst of toestemmingZo gauw mogelijk na einde van het evenementGoogle Drive
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbriefVoornaamAchternaamE-mailadres  Uitvoering van de overeenkomst  Zolang als men aangemeld is.Nieuwsbrieftool
Om onze digitale dienstverlening te verbeterenCookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)IP-gegevens  ToestemmingIedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.  Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.VoornaamAchternaamAdres TelefoonnummerE-mail adres  ToestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokken.NVT

Als Tennisvereniging De Leechkamp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

bestuur@deleechkamp.nl

TV De Leechkamp
T.a.v. Jelmer Hiemstra
Weversstrjitte 8
9251 JC Burgum

Laatst gewijzigd: 26 augustus  2019